Sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy sự tham gia của nông dân

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318(2), tháng 12 năm 2023, tr. 130-138 | DOI: 10.33301/JED.VI.1393
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá thực trạng tham gia sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính của nông dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, một địa phương điển hình trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Hồng. Dựa trên dữ liệu thu thập được từ 100 nông dân trồng lúa giảm phát thải khí nhà kính và 50 nông dân canh tác lúa truyền thống, nghiên cứu chỉ ra rằng khi nông dân tham gia trồng lúa giảm khí thải, họ nhận được các hỗ trợ đầu vào và bao tiêu đầu ra từ doanh nghiệp và hợp tác xã. Nhờ sự hỗ trợ này, nông dân thực hành kỹ thuật trồng lúa giảm khí thải tương đối sát với yêu cầu và năng suất, hiệu quả sản xuất lúa cao hơn canh tác truyền thống. Mô hình logit cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của nông dân trong trồng lúa giảm khí thải bao gồm: giới tính, đặc điểm ưa thích đổi mới của nông dân, tập huấn khuyến nông thường xuyên và tầm quan trọng của cây lúa đối với thu nhập của nông hộ.
Từ khóa: Sản xuất lúa, giảm phát thải, khí nhà kính, nông dân
Tra cứu bài báo