Tích tụ và tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Hồng

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318(2), tháng 12 năm 2023, tr. 51-59 | DOI: 10.33301/JED.VI.1457
Tóm tắt: Tích tụ, tập trung ruộng đất là yếu tố cơ bản để hình thành nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao. Đến nay, nhiều mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất đã được triển khai ở Việt Nam và đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất ở Việt Nam diễn ra chậm, chưa đạt kỳ vọng, còn nhiều bất cập do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan liên quan đến chính sách, tâm lý nông dân, hạ tầng kỹ thuật cho sản xuất đại trà. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu tổng quan một số lý luận và thực tiễn về tích tụ, tập trung ruộng đất nông nghiệp cho phát triển sản xuất nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Trên cơ sở đó hiểu rõ hơn thực trạng, thuận lợi, khó khăn trong quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất và đề xuất một số giải pháp tăng cường tích tụ và tập trung đất đai theo hướng hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn và nâng cao thu nhập cho nông dân.
Từ khóa: Tích tụ đất đai, tập trung đất, sản xuất nông nghiệp, Đồng bằng sông Hồng
Tra cứu bài báo