Vai trò chủ thể của người dân trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318(2), tháng 12 năm 2023, tr. 40-50 | DOI: 10.33301/JED.VI.1544
Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá vai trò chủ thể của người dân trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dữ liệu được thu thập từ 508 hộ gia đình được khảo sát tại 07 tỉnh, phân bố theo các vùng kinh tế cả nước. Cho đến nay, kết quả của chương trình gắn liền với những thành tựu nổi bật, làm thay đổi diện mạo nông thôn một cách tích cực trên phạm vi cả nước. Tuy vậy, chương trình cũng bộc lộ những hạn chế, khác biệt giữa các địa phương. Mặc dù sự tham gia của người dân ở mức cao, tuy nhiên, ở một số nhóm tiêu chí, sự tham gia của người dân vẫn chưa thể hiện tính chủ động và vai trò chủ thể của chương trình, nhất là đối với những tiêu chí gắn liền trực tiếp với đời sống của người dân. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách đối với việc triển khai giai đoạn tiếp theo, nhằm nâng cao vai trò chủ thể của người dân và sự bền vững của chương trình.
Từ khóa: Sự tham gia, đóng góp, nông thôn mới
Tra cứu bài báo