Xung đột giữa nuôi trồng thuỷ sản và bảo vệ môi trường ở các cộng đồng ven biển Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 318(2), tháng 12 năm 2023, tr. 20-29 | DOI: 10.33301/JED.VI.1347
Tóm tắt: Xung đột giữa nuôi trồng thuỷ sản và bảo vệ môi trường đang trở thành một mối quan tâm lớn ở các cộng đồng ven biển Việt Nam. Nghiên cứu này đã phỏng vấn 60 hộ bằng phiếu điều tra được thiết kế sẵn tại Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu chỉ ra sự xung đột giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thuỷ sản. Các xung đột xuất phát từ mối quan hệ giữa lợi ích sử dụng tài nguyên và chính sách ưu tiên phát triển kinh tế và môi trường. Các công ty nuôi trồng thuỷ sản đã lựa chọn lợi ích kinh tế. Hộ gia đình nuôi trên cát đã cài đặt hệ thống xử lý nước thải, nhưng có tới 80% chưa tiến hành xử lý trước khi thải ra môi trường. Nó cũng xuất hiện sự không đồng nhất và cách xử lý chất thải rắn và hoá chất nguy hại của các hình thức nuôi và địa điểm nuôi khác nhau. Kết quả là quan trọng trong hoạch định chính sách phát triển nuôi trồng thuỷ sản ven biển bền vững với môi trường.
Từ khóa: Nuôi trồng thuỷ sản ven biển, bảo vệ môi trường, xung đột, Việt Nam
Tra cứu bài báo