Tác động của chính sách cổ tức tới điều chỉnh lợi nhuận: Nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty niêm yết

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 320, tháng 02 năm 2024, tr. 79-88 | DOI: 10.33301/JED.VI.1490
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm xác định xu hướng tác động của chính sách cổ tức tới điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Với dữ liệu của 535 công ty niêm yết trong giai đoạn 2009-2019, nghiên cứu sử dụng mô hình Kasznik (1999) để đo lường mức điều chỉnh lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức để xác định chính sách cổ tức của công ty. Kết quả mô hình hồi quy cho thấy có mối quan hệ tiêu cực giữa điều chỉnh lợi nhuận và chính sách cổ tức, thể hiện các công ty niêm yết tại Việt Nam khi chi trả cổ tức cao sẽ ít thực hiện điều chỉnh lợi nhuận hơn so với các công ty trả cổ tức thấp. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đánh giá được tác động của các yếu tố tài chính và quản trị như quy mô công ty và phát hành cổ phiếu tới điều chỉnh lợi nhuận. Từ khóa: Điều chỉnh lợi nhuận, chính sách cổ tức, công ty niêm yết.
Từ khóa: Điều chỉnh lợi nhuận, chính sách cổ tức, công ty niêm yết
Tra cứu bài báo