Tác động của kiểm soát nội bộ đến năng suất của các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 320, tháng 02 năm 2024, tr. 13-21 | DOI: 10.33301/JED.VI.1600
Tóm tắt: Trong khi các nghiên cứu trước đây thường tập trung vào các quốc gia phát triển, rất ít nghiên cứu xem xét tác động của kiểm soát nội bộ đến năng suất doanh nghiệp ở các quốc gia đang phát triển. Nghiên cứu này đóng góp vào tổng quan tài liệu bằng việc cung cấp những kết quả mới về ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến năng suất doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp giúp giảm thiểu gian lận, sai sót và nâng cao năng suất của các doanh nghiệp tư nhân. Kết quả là vững sau khi xem xét các nhân tố không thể quan sát được, giải quyết vấn đề nội sinh và sử dụng các chỉ định mô hình khác nhau. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tham gia vào các hoạt động xuất khẩu và thúc đẩy tính minh bạch trong môi trường kinh doanh cũng được xem là những giải pháp quan trọng để nâng cao năng suất của doanh nghiệp.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, môi trường kinh doanh, năng suất doanh nghiệp
Tra cứu bài báo