Xây dựng thang đo tổ chức học tập trong các doanh nghiệp Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 320, tháng 02 năm 2024, tr. 89-98 | DOI: 10.33301/JED.VI.1501
Tóm tắt: Môi trường kinh doanh có sự thay đổi nhanh chóng, tổ chức cần xây dựng tổ chức học tập là một trong những cách thức giúp tổ xây dựng lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Trong nghiên cứu này, tác giả xây dựng thang đo với tổ chức học tập để xác định các thành phần trong tổ chức học tập trong các doanh nghiệp Việt Nam để có thể xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh thông qua nguồn lực tri thức trong tổ chức. Phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính được thực hiện đã xác định các thành phần của tổ chức học tập ở các doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả nghiên cứu làm căn cứ để các tổ chức xây dựng và hoàn thiện tổ chức học tập trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường kinh doanh.
Từ khóa: Tổ chức học tập, lý thuyết nguồn lực, thang đo tổ chức học tập
Tra cứu bài báo