Các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 321, tháng 03 năm 2024, tr. 73-80 | DOI: 10.33301/JED.VI.1414
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 65 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2022. Bằng phương pháp xử lý dữ liệu bảng, mô hình phù hợp với dữ liệu của nghiên cứu là mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS). Kết quả cho thấy quy mô công ty, khả năng thanh toán ngắn hạn và tăng trưởng doanh thu là những yếu tố có tác động tích cực đến khả năng sinh lời được đo lường bởi tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA). Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao khả năng sinh lời tại các công ty bất động sản niêm yết ở Việt Nam.
Từ khóa: Khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng sinh lời, quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, tỷ suất sinh lời của tài sản
Tra cứu bài báo