Các nhân tố ảnh hưởng xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai

KT&PT, Số chuyên san, tháng 8 năm 2012, trang 72-77
Tóm tắt: Bài viết này phân tích các nhân tố ảnh hưởng xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu này tìm quy mô và kinh nghiệm của doanh nghiệp, trình động của người lao động, chính sách của Chính phủ và loại hình doanh nghiệp là các nhân tố chính ảnh hưởng hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Từ khóa: Xuất khẩu, Nhân tố, Ảnh hưởng, Đồng Nai
Tra cứu bài báo