Chính sách môi trường, sức khỏe và tăng trưởng

KT&PT, Số chuyên san, tháng 8 năm 2012, trang 34-51
Tóm tắt: Nghiên cứu này phát triển một mô hình tăng trưởng tân cổ điển, trong đó ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe con người và chính phủ có thể kiểm soát chất lượng môi trường thông qua thuế phát thải. Trong một nền kinh tế như vậy, chúng ta phân tích các ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách này đến những sự đánh đổi giữa phân bổ tài nguyên để giảm trừ ô nhiễm với chi tiêu cho y tế và tiêu dùng (hoặc tiết kiệm). Chúng ta chứng minh rằng một môi trường ít ô nhiễm hơn sẽ làm giảm chi tiêu cho y tế, đồng thời chỉ ra sự tồn tại mối quan hệ hình chữ U ngược giữa mức thuế ô nhiễm và (i) mức độ khỏe mạnh của người dân; (ii) tiêu dùng; và (iii) phúc lợi. Các kết quả được phân tích cả trong trạng thái bền vững và dọc theo đường quá độ.
Từ khóa: Ô nhiễm; Sức khỏe; Phúc lợi; Chính sách môi trường; Tăng trưởng
Tra cứu bài báo