Đánh giá vai trò cảng biển Hải Phòng trong sự phát triển kinh tế của thành phố cảng Hải Phòng

KT&PT, Số chuyên san, tháng 8 năm 2012, trang 78-84
Tóm tắt: Tầm quan trọng của cảng biển đối với sự phát triển kinh tế của địa phương và quốc gia đã được nghiên cứu từ rất lâu bởi những lợi ích kinh tế to lớn: cung cấp cơ sở hạ tầng, kiến tạo thành phố, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, kích thích các hiệu ứng kèm theo tới các ngành công nghiệp đặc thù…Cảng biển Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung này. Tuy nhiên, chất lượng của các bài nghiên cứu bị giới hạn vì thiếu số liệu và phần mềm phân tích định lượng. Đề tài nghiên cứu với việc ứng dụng phần mềm SPSS và Microfit đã khắc phục những hạn chế nói trên và do đó là sự đánh giá khách quan về giá trị kinh tế của cảng Hải Phòng trong mối quan hệ với thành phố cảng Hải Phòng. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình với bốn biến độc lập tập trung đánh giá các nhân tố chủ yếu tác động đến sự phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng, các kết quả cho thấy FDI Việt Nam, và hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của thành phố, hai biến còn lại có ảnh hưởng nhưng không đáng kể.
Từ khóa: Phương trình hồi quy, vai trò kinh tế, Cảng Hải Phòng, GDP, FDI Hải Phòng.
Tra cứu bài báo