Đẩy mạnh liên kết và công bằng lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị cá ngừ đại dương Khánh Hòa

KT&PT, Số chuyên san, tháng 8 năm 2012, trang 94-103
Tóm tắt: Nghề câu cá ngừ đại dương ở Khánh Hòa bắt đầu hình thành vào những năm đầu thập niên 1990. Từ đó đến nay, việc khai thác cá ngừ đại dương được dần dần phát triển, mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn và trở thành một trong những nghề đánh bắt quan trọng trong ngành thủy sản của Tỉnh Khánh Hòa. Nghiên cứu đã phân tích chi phí, lợi nhuận biên, giá trị gia tăng nhằm hiểu rõ kết quả kinh doanh của các tác nhân trong chuỗi, và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện và phát triển chuỗi giá trị cá ngừ đại dương Khánh Hòa, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh liên kết và công bằng lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi. Bài viết này dựa trên cách tiếp cận lý thuyết chuỗi giá trị để trả lời các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là: (i) Những tác nhân nào tham gia vào chuỗi giá trị cá ngừ đại dương? (ii) Cấu trúc và sự vận hành thị trường của loại sản phẩm này diễn ra như thế nào? (iii) Kết cấu phân bổ giá trị tăng thêm của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị cá ngừ đại dương? (iv) Những khuyến nghị để hài hòa lợi ích giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị cá ngừ đại dương.
Từ khóa: Nghề câu cá ngừ đại dương, đánh bắt xa bờ, tỉnh Khánh Hòa, chuỗi giá trị
Tra cứu bài báo