Nghiên cứu nhu cầu sinh viên- Cơ sở xây dựng chiến lược marketing: Trường hợp nghiên cứu tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

KT&PT, Số chuyên san, tháng 8 năm 2012, trang 114-118
Tóm tắt: Cùng với quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới của Việt Nam, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng tăng lên trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường lao động. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội (tên viết tắt CHN) trong chiến lược phát triển trường đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, đặt ra mục tiêu quan trọng là hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, Trường còn có sứ mạng là đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển Thủ đô. Để đạt được mục tiêu, Trường cần phải huy động và sử dụng đồng bộ các chức năng, đặc biệt là hoạt động marketing. Tuy nhiên, để xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, cần phải có những thông tin chính xác và đầy đủ về nhu cầu, mong nuốn của sinh viên. Chính vì vậy, vấn đề nghiên cứu nhu cầu của sinh viên đối với chương trình đào tạo liên kết quốc tế bậc đại học có ý nghĩa ngày càng quan trọng. Bài viết này tập trung vào nghiên cứu nhu cầu sinh viên, chủ yếu là phương pháp nghiên cứu định tính, đối với chương trình đạo tạo liên kết quốc tế của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội.
Từ khóa: Nghiên cứu định tính, Đào tạo, Marketing
Tra cứu bài báo