Nguồn vốn FDI vào Việt Nam cần hướng vào chất lượng

KT&PT, Số chuyên san, tháng 8 năm 2012, trang 9-12
Tóm tắt: Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong gần 25 năm đã qua kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ra đời vào tháng 12 năm 1987, đã thu được thành tựu lớn, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều hạn chế. Đã đến lúc cần phải đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, tác động của FDI, phát hiện những vấn đề cần giải quyết làm căn cứ để đề ra định hướng mới, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dòng vốn FDI trong thời gian tới.
Từ khóa: Vốn FDI, đầu tư nước ngoài
Tra cứu bài báo