Nợ công Việt Nam: Rủi ro và thách thức

KT&PT, Số chuyên san, tháng 8 năm 2012, trang 13-26
Tóm tắt: Trong bài báo này, trước tiên chúng tôi cố gắng đánh giá tổng quan về thực trạng nợ công, đặc biệt là nợ nước ngoài của Việt Nam trong những năm gần đây, đồng thời phân tích những rủi ro có thể có. Tiếp theo, những phân tích về mối quan hệ giữa nợ công với các biến số vĩ mô cơ bản khác như tăng trưởng và lạm phát cũng được xem xét. Cuối cùng, bài viết cố gắng đưa ra một vài dự báo đối với nợ công của Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Nợ công, kinh tế vĩ mô, quan hệ giữa nợ công với tăng trưởng và lạm phát
Tra cứu bài báo