Sử dụng hàm sản xuất COBB- DOUGLAS phân tích tác động của các yếu tố đầu vào đến năng suất cà phê tỉnh ĐăkLăk

KT&PT, Số chuyên san, tháng 8 năm 2012, trang 90-93
Tóm tắt: Năng suất cà phê chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố đầu vào như: Điều kiện tự nhiên, vốn, giống, phân bón, lao động và trình độ lao động... Sử dụng hàm sản xuất Cobb – Douglas phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào của sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk là cơ sở để đưa ra giải pháp nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà phê. Kết quả phân tích: Phân đạm ảnh hưởng không nhiều và đã tới giới hạn; lao động và phân chuồng tác động lớn đến năng suất cà phê, cần khuyến khích sử dụng để nâng cao năng suất; Trình độ học vấn của chủ hộ, chế độ tưới tiêu là các yếu tố tác động lớn tới năng suất cà phê... Để nâng cao kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh cà phê cần tập trung thực hiện một số giải pháp: Triển khai thực hiện các biện pháp kỹ thuật khuyến cáo cho nông dân hạn chế sử dụng phân đạm, tăng bón phân hữu cơ và tủ gốc cho cây; Giải quyết tốt chế độ tưới cho cà phê, đặc biệt vào thời kỳ cây ra hoa; Thông qua khuyến nông chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân thực hiện các bộ nguyên tắc sản xuất cà phê bền vững như 4C, Utz Certified...
Từ khóa: Năng suất cà phê; Những yếu tố tác động đến năng suất cà phê.
Tra cứu bài báo