Bàn về đổi mới nội dung, kết cấu và các tiêu chí đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành kế toán nhằm góp phần hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại trường đại học Kinh tế Quốc dân

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 5-13
Tóm tắt: Luận văn thạc sĩ kinh doanh và quản lý nói chung và luận văn thạc sĩ chuyên ngành kế toán (kế toán, kiểm toán và phân tích) nói riêng là một nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và/hoặc trả lời câu hỏi nghiên cứu mà học viên quan tâm dựa trên nền tảng các kiến thức chuyên ngành kế toán của chương trình đào tạo thạc sĩ. Chất lượng của luận văn thạc sĩ chuyên ngành kế toán luôn được coi là khâu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ kế toán của cơ sở đào tạo bởi thông qua việc thực hiện luận văn thạc sĩ kế toán; học viên được rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tổng hợp khối lượng kiến thức đã được tích lũy trong quá trình học tập, rèn luyện tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm trong công việc, phát huy tính độc lập, sáng tạo và khả năng nghiên cứu độc lập. Do vậy ngoài lời mở đầu và kết luận, bài viết này trình bày những vấn đề cốt lõi nhằm góp phần hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng luận văn thạc sĩ chuyên ngành kế toán (kế toán, kiểm toán và phân tích) tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân gồm: (1) Yêu cầu về nội dung đối với luận văn thạc sĩ kế toán; (2) Kết cấu luận văn thạc sĩ kế toán; và (3) Tiêu chí đánh giá luận văn thạc sĩ kế toán.
Từ khóa: Nội dung luận văn thạc sĩ kế toán, kết cấu luận văn thạc sĩ kế toán, tiêu chí đánh giá luận văn thạc sĩ kế toán.
Tra cứu bài báo