Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Nguyên lý kế toán trong các trường đại học ở Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 20-24
Tóm tắt: Nguyên lý kế toán là môn học bắt buộc đối với tất cả sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Mục tiêu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về kế toán, sử dụng thông tin kế toán trong quá trình ra quyết định kinh doanh hoặc tạo nền tảng kiến thức và kĩ năng để tiếp tục nghiên cứu các môn học khác thuộc chuyên ngành kế toán. Trong nhiều năm qua, đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy môn học này, nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường hiệu quả đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, trên thực tế, môn học này vẫn chủ yếu được giảng dạy theo phương pháp truyền thống, quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy Nguyên lý kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam còn khá chậm chạp và trì trệ. Xu thế hội nhập về giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng, đang tạo ra những sức ép lớn, đòi hỏi cần có sự chuyển biến tích cực và đổi mới toàn diện về cả nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy. Đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Nguyên lý kế toán nói riêng tuy không phải chủ đề hoàn toàn mới, nhưng vẫn mang tính thời sự cao và còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu và giải quyết triệt để. Bài viết này sẽ bàn về một số vấn đề cốt yếu gắn với mục tiêu đổi mới phương pháp giảng dạy môn học Nguyên lý kế toán trong các trường đại học ở Việt Nam.
Từ khóa: Phương pháp giảng dạy, Mục tiêu học tập, Nguyên lý kế toán, Người học, Giảng viên
Tra cứu bài báo