Trao đổi về nội dung giảng dạy môn học “Tổ chức hạch toán kế toán”

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 25-27
Tóm tắt: Môn học Tổ chức hạch toán kế toán là một học phần không thể thiếu trong đào tạo chuyên ngành kế toán. Những kiến thức trang bị trong môn học này giúp các kế toán viên hiện tại và tương lai biết cách vận dụng những quy định chung của kế toán vào thực tế công tác tại mỗi đơn vị cụ thể. Tuy nhiên đến nay nội dung môn học Tổ chức hạch toán kế toán có nhiều điểm lạc hậu, chưa bắt kịp với những thay đổi của môi trường kinh doanh, của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán và yêu cầu nâng cao tính hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán. Bài viết này bàn về đổi mới nội dung giảng dạy tổ chức chứng từ kế toán – một nội dung quan trọng của môn học Tổ chức hạch toán kế toán.
Từ khóa: Tổ chức hạch toán kế toán, chứng từ kế toán, nội dung giảng dạy
Tra cứu bài báo