Ảnh hưởng của tài sản thuê ngoài tới báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 71-75
Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp có nhiều lựa chọn đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị cho hoạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh việc tự mua sắm các tài sản cố định, các doanh nghiệp có thể thuê ngoài các tài sản này. Việc thuê ngoài tài sản có ảnh hưởng đáng kể tới thông tin trình bày trên báo cáo tài chính và do đó ảnh hưởng tới các chỉ số tài chính của doanh nghiệp. Bài viết này bao gồm hai nội dung cơ bản: (1) trình bày thông tin về tài sản thuê ngoài trên báo cáo tài chính và (2) ảnh hưởng của tài sản thuê ngoài tới các chỉ số tài chính của doanh nghiệp.
Từ khóa: Báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính, tài sản thuê ngoài
Tra cứu bài báo