Bàn về vai trò của kế toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 42-46
Tóm tắt: Là một bộ phận trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, kế toán tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) cung cấp thông tin giúp người sử dụng: (1) đánh giá đúng hiện trạng TSCĐHH; (2) phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐHH; (3) ra quyết định về quản lý và sử dụng TSCĐHHH. Bài viết này sẽ đề cập chi tiết tới vai trò của kế toán TSCĐHH trong các doanh nghiệp.
Từ khóa: Kế toán tài sản cố định hữu hình
Tra cứu bài báo