Giải pháp khắc phục những sai sót thường gặp trong kế toán tài sản cố định tại các đơn vị kế toán

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 38-41
Tóm tắt: Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) là một phần hành không thể thiếu trong tổ chức kế toán của các đơn vị kế toán. Kế toán TSCĐ cung cấp thông tin về tình hình biến động TSCĐ, hao mòn và khấu hao TSCĐ, tình hình sửa chữa TSCĐ phục vụ cho nhà quản lý ra các quyết định đầu tư, điều chuyển, thanh lý, nhượng bán, sửa chữa TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. Tuy nhiên, hiện nay, vì những lý do khách quan và chủ quan, kế toán TSCĐ trong các đơn vị kế toán còn có những sai sót nhất định. Những sai sót trong kế toán TSCĐ tại các đơn vị kế toán ảnh hưởng đến việc cung cấp thông tin cho quản lý nội bộ đơn vị và việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng. Bài viết này trình bày, phân tích về những sai sót thường gặp trong kế toán TSCĐ tại các đơn vị kế toán và giải pháp khắc phục sai sót.
Từ khóa: Tài sản cố định (TSCĐ), đơn vị kế toán, doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp
Tra cứu bài báo