Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 80-86
Tóm tắt: Ngân hàng thương mại (NHTM) là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền ký gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu, làm phương tiện thanh toán và thực hiện các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật với mục đích sinh lời. Hiệu quả hoạt động tài chính của ngân hàng thương mại thể hiện ngay từ cấu trúc tài chính, từ kết quả huy động vốn, tình hình dự trữ, tình hình tín dụng cho đến khả năng thanh khoản và khả năng sinh lợi. Vì thế, việc xác định hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính trong các ngân hàng thương mại là vấn đề cần thiết, giúp cho các nhà quản trị và những đối tượng quan tâm hiểu rõ hiệu quả hoạt động tài chính của ngân hàng thương mại một cách chính xác, làm căn cứ để đề ra các quyết định hữu ích.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, cấu trúc tài chính, khả năng thanh khoản, khả năng sinh lợi, tín dụng.
Tra cứu bài báo