Kế toán giảm giá trị tài sản

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 34-37
Tóm tắt: Kế toán giảm giá trị tài sản đã bắt đầu xuất hiện trong thực tiễn công tác kế toán tại các nước trên thế giới từ đầu thế kỷ 20. Đến nay, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) đã ban hành Chuẩn mực kế toán quốc tế số 36 (IAS 36) – Giảm giá trị tài sản và đã có nhiều nước áp dụng. Nội dung bài viết khái quát quá trình phát triển kế toán giảm giá trị tài sản trên thế giới, tinh thần của IAS 36, từ đó phân tích sự cần thiết áp dụng kế toán giảm giá trị tài sản trong điều kiện Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Kế toán, giảm giá trị tài sản, IAS 36
Tra cứu bài báo