Rào cản và khó khăn trong áp dụng kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động (ABC)

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 59-64
Tóm tắt: Kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động (ABC) được coi là phương pháp thay thế kế toán chi phí truyền thống (TCS) trong phân bổ các chi phí chung vào các đối tượng chịu phí nhờ các ưu điểm vượt trội. Thông qua việc đo lường các nguồn lực sử dụng bởi các sản phẩm chính xác, kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động có thể cung cấp thông tin hữu ích cho doanh nghiệp trong phân tích khả năng sinh lợi của từng sản phẩm, từng khách hàng và quản lý quá trình kinh doanh hiệu quả hơn. Tuy vậy, trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động, thực tế cho thấy số lượng các doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau trên giới áp dụng hệ thống này khá hạn chế. Bài viết tập trung phân tích những rào cản và khó khăn trong quá trình áp dụng kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động tại một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số kinh nghiệm phục vụ cho việc ra quyết định triển khai, áp dụng kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động trong các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Từ khóa: ABC, kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động, kế toán chi phí truyền thống
Tra cứu bài báo