Trao đổi về đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp dưới góc độ kinh tế và góc độ pháp lý

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 76-79
Tóm tắt: Độc lập tài chính được đề cập khá nhiều trong các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước khi bàn về hoạt động của doanh nghiệp. Tuy vậy, việc nhìn nhận, đánh giá mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp vẫn còn nhiều quan điểm khác biệt, thậm chí sai lầm dẫn đến thông tin tài chính cung cấp cho việc ra quyết định thiếu độ tin cậy.
Từ khóa: Độc lập tài chính, tự chủ tài chính, an ninh tài chính, hệ số tài trợ, vốn chủ sở hữu
Tra cứu bài báo