Xây dựng hệ thống kế toán trung tâm trách nhiệm quản lý trong các tổng công ty xây dựng ở Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 53-58
Tóm tắt: Xây dựng cơ bản là một trong những ngành công nghiệp cơ bản và quan trọng của nền kinh tế quốc dân vì nó tạo ra toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng cho các ngành kinh tế khác. Với đặc thù kinh doanh trên nhiều khu vực địa lý khác nhau, thời gian sản xuất sản phẩm kéo dài, sản phẩm có giá trị lớn… các doanh nghiệp xây dựng cơ bản thường có mô hình quản lý khá phức tạp với nhiều cấp, nhiều bộ phận quản lý. Chính vì vậy nhu cầu đánh giá hiệu quả quản lý trong doanh nghiệp là vô cùng cần thiết và kế toán trung tâm trách nhiệm quản lý là công cụ hữu hiệu đáp ứng được nhu cầu trên.
Từ khóa: Công ty xây dựng Việt Nam, kế toán trung tâm trách nhiệm quản lý
Tra cứu bài báo