Bàn về kiểm soát nhà nước hoạt động chuyển giá trong nền kinh tế hội nhập

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 108-111
Tóm tắt: Hoạt động chuyển giá có xu hướng gia tăng trong nền kinh tế hội nhập do quan hệ đầu tư nước ngoài và thương mại quốc tế. Hoạt động chuyển giá có thể có những tác động xấu với nền kinh tế vĩ mô như giảm thu ngân sách nhà nước, tạo nên sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp thực hiện và không thực hiện nghĩa vụ thuế, tăng nhập siêu, tăng sức ép với cán cân thanh toán và tỉ giá hối đoái... Do đó, kiểm soát nhà nước hoạt động chuyển giá cần được thực hiện. Bài viết phân tích bản chất hoạt động chuyển giá, những tác động của chuyển giá, và nội dung hoạt động kiểm soát nhà nước hoạt động chuyển giá.
Từ khóa: Chuyển giá, kiểm soát nhà nước
Tra cứu bài báo