Bàn về tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 93-100
Tóm tắt: Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, chức năng kiểm tra, kiểm soát luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và được thực hiện chủ yếu thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Kiểm soát nội bộ (KSNB) về chi phí có ý nghĩa rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất vì một hệ thống KSNB về chi phí tốt sẽ không những giúp cho doanh nghiệp hạ thấp giá thành sản phẩm mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo cơ hội cạnh tranh cho doanh nghiệp. Do vậy, bài viết sẽ tập trung vào phân tích tầm quan trọng và thực trạng tổ chức hệ thống KSNB chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp may mặc có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ những kết quả đánh giá trên, bài viết kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB về chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Nghệ An.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ (KSNB), kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất, doanh nghiệp may mặc tỉnh Nghệ An
Tra cứu bài báo