Các hoạt động kiểm soát cơ bản trong hệ thống thông tin kế toán

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 112-115
Tóm tắt: Hệ thống thông tin kế toán là một bộ phận quan trọng trong hệ thống thông tin của một đơn vị tổ chức. Hệ thống thông tin kế toán nhằm cung cấp thông tin về hoạt động kinh tế cho những người sử dụng cả bên trong và bên ngoài của đơn vị. Những người sử dụng thông tin đòi hỏi sự trình bày các thông tin trên hệ thống báo cáo của đơn vị phải đáng tin cậy nhằm phục vụ việc ra quyết định. Tuy nhiên, hệ thống thông tin trong một đơn vị đối mặt với bốn kiểu mối đe dọa đến độ tin cậy của thông tin như: Mối đe dọa khách quan từ bên ngoài: cháy, động đất,… Mối đe dọa từ phương tiện, máy móc: do phần mềm hỏng, phần cứng hỏng, lỗi thời,… Mối đe dọa từ sự vô ý của con người: cẩu thả, lơ đễnh,… Mối đe dọa từ hành động cố ý: Phá hoại, biển thủ, thông đồng, gian lận… Nhưng theo Marshall Romney thì có tới 65% các nguy cơ từ sự vô ý của con người, 20% từ nguyên nhân khách quan bên ngoài, 15% từ gian lận. Chính vì vậy các đơn vị, tổ chức cần xây dựng một hệ thống chính sách và thủ tục kiểm soát nội bộ để đảm bảo độ tin cậy của thông tin và sự trung thực của các nghiệp vụ, các hoạt động trong hệ thống thông tin kế toán.
Từ khóa: Kiểm soát, Hệ thống thông tin, Kế toán
Tra cứu bài báo