Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ ở nước ta: Nhìn từ kết quả khảo sát thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2012, tr. 101-107
Tóm tắt: Kiểm toán nội bộ (KTNB) được tổ chức ở nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. KTNB đã đóng góp tích cực vào hoạt động quản lý cũng như vào hoạt động kiểm soát trong những đơn vị này. Tuy nhiên, hoạt động KTNB tại những NHTM nước ta đã phát sinh nhiều vấn đề khác nhau trong tổ chức bộ máy và thực hiện chức năng KTNB cần được hoàn thiện. Mặc dù, bộ máy KTNB được tổ chức trong NHTM đa dạng nhưng lại “cứng nhắc” hoặc đi “chệch hướng” trong quan hệ với tổ chức bộ máy quản lý khuôn mẫu của những đơn vị này. KTNB thực hiện nội dung kiểm toán không thống nhất, quá tập trung vào hoạt động kiểm soát mà bỏ qua những lĩnh vực kiểm toán khác, thiếu cơ sở cho thực hành kiểm toán, tác nghiệp kiểm toán còn hạn chế, hạn chế trong kiểm soát chất lượng kiểm toán… Để giải quyết những vấn đề đặt ra, chúng ta cần đánh giá một cách khách quan về thực hiện chức năng KTNB trong những đơn vị này. Trên cơ sở những phát hiện, nguyên nhân của tình trạng hiện tại, chúng ta mới có thể đưa ra những giải pháp cải thiện. Do đó, bài viết tập trung vào tìm cách đánh giá và trả lời cho câu hỏi “Thực trạng thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam như thế nào?”.
Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, chức năng kiểm toán nội bộ, ngân hàng thương mại Việt Nam
Tra cứu bài báo