Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Quản trị kinh doanh (Cách tiếp cận mới, mang tính thực tiễn trong đào tạo cao học Quản trị kinh doanh của Việt Nam)

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2012, trang 11-13
Tóm tắt:
Từ khóa:
Tra cứu bài báo