Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2012, trang 37-41
Tóm tắt: Dịch vụ ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt trội trong những năm gần đây, tuy nhiên nó vẫn chưa được đánh giá là một dịch vụ chủ lực trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng đến khách hàng. Nghiên cứu “Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam” nhằm mục đích tìm ra yếu tố chính ảnh hưởng đến việc lựa chọn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng. Nghiên cứu đã được thực hiện theo phương pháp khảo sát 200 khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu gợi ý cho các ngân hàng như sau: Yếu tố ảnh hưởng nhất đến khách hàng trong việc lựa chọn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử đó là thương hiệu của ngân hàng, tính sẵn sàng của hệ thống và tính thân thiện của giao diện. Từ kết quả này, các tác giả đề ra các khuyến nghị giúp các ngân hàng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử.
Từ khóa: Sẵn sàng, dịch vụ ngân hàng điện tử, hành vi khách hàng, ngân hàng, thương hiệu
Tra cứu bài báo