Nhân tố tác động tới hoạt động truyền thông marketing trong các doanh nghiệp tại Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2012, trang 73-81
Tóm tắt: Truyền thông marketing là một trong những hoạt động quan trọng của doanh nghiệp, nó giúp cho việc cung cấp thông tin về sản phẩm, thương hiệu,... của doanh nghiệp đến thị trường mục tiêu. Thành công của doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào việc khai thác thành công các công cụ truyền thông marketing. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm nghiên cứu về các nhân tố tác động tới truyền thông marketing trong các doanh nghiệp thông qua việc khảo sát 74 doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp đều nhận thức về sự cần thiết của truyền thông marketing. Sự nhận thức này không đồng đều giữa các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác nhau. Nghiên cứu cũng chỉ ra sự đánh giá của các doanh nghiệp về những nhân tố tạo nên sự thành công, cũng như những nhân tố gây trở ngại cho hoạt động truyền thông marketing trong doanh nghiệp. Tác giả cũng đã đưa ra những gợi ý nhằm giúp các doanh nghiệp phát huy vai trò của hoạt động truyền thông marketing.
Từ khóa: Truyền thông marketing, doanh nghiệp Việt Nam
Tra cứu bài báo