Những nhân tố tác động đến động lực học tập của sinh viên: Nghiên cứu tại một trường đại học ở Hà Nội

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2012, trang 24-30
Tóm tắt: Động lực học tập là một vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến thái độ và kết quả học tập của sinh viên (Cole và Chan, 1994). Kết quả học tập, những gì sinh viên học và vận dụng được có tính quyết định lớn đến sự nghiệp của họ sau này. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên bao gồm nhóm yếu tố thuộc về nhà trường, nhóm yếu tố thuộc về gia đình và đặc tính cá nhân của sinh viên đó. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về những yếu tố tác động đến động lực học tập của sinh viên trong phạm vi nhà trường thông qua việc kiểm định một mô hình lý thuyết trên cơ sở số liệu thu thập được từ 423 sinh viên trong một trường đại học tại Hà Nội. Kết quả cho thấy sự hài lòng của sinh viên về chất lượng giảng viên, môi trường học tập, điều kiện học tập, các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập có tác động tích cực lên động lực học tập của họ. Bài viết đưa ra một số gợi ý đối với giảng viên và công tác quản lý của nhà trường.
Từ khóa: Giảng viên, sinh viên, động lực, động lực sinh viên
Tra cứu bài báo