Tác động của tái cấu trúc lên hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2012, trang 54-59
Tóm tắt: Tái cấu trúc là một chủ đề được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Để đánh giá tác động của tái cấu trúc lên tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, tác giả đã tiến hành điều tra 51 doanh nghiệp đã tiến hành tái cấu trúc trong thời gian gần đây. Kết quả số liệu cho thấy tái cấu trúc có tác động tích cực lên hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hơn là tác động tiêu cực. Hiệu quả của doanh nghiệp bao gồm các chỉ số năng suất lao động nhân viên, doanh thu, lợi nhuận, giá cổ phiếu. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số các doanh nghiệp sau khi tái cấu trúc có năng suất lao động và doanh thu tăng (tương ứng 68%, 60%), lợi nhuận tăng (57%), giá cổ phiếu tăng không nhiều (38%).
Từ khóa: Tái cấu trúc, tình hình hoạt động kinh doanh
Tra cứu bài báo