Tái cấu trúc lao động trong các doanh nghiệp nhà nước

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2012, trang 60-66
Tóm tắt: Tái cấu trúc lao động trong các doanh nghiệp nhà nước là một nội dung, một bộ phận trong tái cấu trúc doanh nghiệp nói chung. Nằm trong nhận thức và sự quan tâm chung, tái cấu trúc lao động cũng đang “nóng” cùng với sức “nóng” chung xung quanh vấn đề vai trò và tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam. Lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước đang chiếm phần khá lớn trong tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp nói chung, có năng lực, trình độ khá tốt (so với các doanh nghiệp khác, nhất là khối doanh nghiệp tư nhân, ngoài nhà nước). Tuy nhiên lao động này cũng đang có những tồn tại cần khắc phục đó là về động lực và phong cách làm việc, tổ chức sử dụng nguồn lực này một cách có hiệu quả... Tái cấu trúc lao động cũng đang đứng trước nhiều thách thức về tính toàn dụng lao động và tinh thần, động lực làm việc. Hướng tái cấu trúc và các kiến nghị đề xuất trong phạm vi này liên quan đến tư duy, tiếp cận phù hợp về tầm quan trọng của yếu tố nhân lực trong tái cấu trúc, về vai trò các doanh nghiệp và phương thức triển khai để đảm bảo tái cấu trúc lực lượng thành công, góp phần vào thành công chung của tái cấu trúc các doanh nghiệp trong thời gian tới.
Từ khóa: Tái cấu trúc lao động, doanh nghiệp nhà nước, toàn dụng lao động
Tra cứu bài báo