Thúc đẩy mối quan hệ nhà trường- doanh nghiệp cho Chương trình cử nhân quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E- BBA) của Viện Quản trị kinh doanh

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2012, trang 14-18
Tóm tắt: Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E-BBA) của Viện Quản trị Kinh doanh, trường đại học Kinh tế Quốc dân là chương trình đại học chính quy theo mô hình chuẩn quốc tế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cập nhật và mang tính thực tiễn cao về quản trị kinh doanh hiện đại để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, nên việc gắn kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong quá trình đào tạo là vô cùng cần thiết. Là chương trình mới, mặc dù có khá nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển mối liên kết nhà trường- doanh nghiệp nhưng mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Bài viết kiến nghị một số giải pháp cơ bản để thúc đẩy mối quan hệ này, như nâng cao nhận thức cho các chủ thể, xây dựng kênh thông tin và cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, hình thành bộ phận chuyên trách và câu lạc bộ cựu sinh viên, mở rộng nội dung và lĩnh vực hợp tác. Những giải pháp đó liên quan đến cả nhà trường, doanh nghiệp, nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Từ khóa: Cử nhân Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E-BBA); Mối quan hệ Nhà trường- Doanh nghiệp; database doanh nghiệp, kênh thông tin doanh nghiệp, thực tập, việc làm, tuyển dụng.
Tra cứu bài báo