Viện Quản trị kinh doanh- Đơn vị đầu tiên áp dụng mô hình đào tạo mới

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2012, trang 7-10
Tóm tắt: Ngày 27/12/1997 Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Nguyễn Minh Hiển ký quyết định thành lập Viện Quản trị Kinh doanh trên cơ sở Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ quản lý Kinh tế và Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là mô hình đầu tiên Viện trong Trường có nhiệm vụ Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ có trình độ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Mô hình Viện Quản trị Kinh doanh có chức năng của Trường Kinh doanh. Do đó, tiếng Anh được viết Business School.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo