Lãnh đạo, cơ chế chia sẻ tri thức và động lực làm việc của giảng viên

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 6-12
Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về vai trò của người lãnh đạo trong việc chia sẻ tri thức và mối quan hệ của nó đến động lực làm việc của giảng viên tại một số trường đại học của Hà Nội. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính với việc phỏng vấn sâu giảng viên và cán bộ quản lý của năm trường đại học công lập và ngoài công lập. Kết quả nghiên cứu cho thấy rõ sự khác nhau trong các hoạt động thuộc các cơ chế chia sẻ tri thức giữa các trường công lập và ngoài công lập thuộc đối tượng nghiên cứu. Người lãnh đạo trực tiếp có vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường chia sẻ tri thức và các hoạt động này có tác động tới động lực làm việc của giảng viên. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hạn chế của một số chính sách hiện nay có liên quan đến phát triển chuyên môn của giảng viên và đưa ra một số gợi ý trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các trường đại học của Hà Nội.
Từ khóa: Chia sẻ tri thức, quản trị tri thức, lãnh đạo, động lực giảng viên
Tra cứu bài báo