Nâng cao chất lượng đào tạo các chương trình cử nhân chính quy chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 13-21
Tóm tắt: Bài viết làm rõ vai trò và tính cấp thiết của việc nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo cử nhân chính quy chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay ở Việt Nam, đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo một số chương trình điển hình hiện nay và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các chương trình này. Mặc dù xã hội đánh giá khá cao chất lượng đào tạo, năng lực làm việc và mức độ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động của sinh viên, vẫn có nhiều điểm cẩn phải cải thiện đáng kể về khung chương trình, giảng viên, giáo trình, hoạt động ngoại khóa, cơ sở vật chất và dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Bài viết cũng đề xuất một số kiến nghị đối với Bộ GD&ĐT và các trường đại học chủ quản về trao quyền tự chủ thực sự và thực hiện cơ chế “hậu kiểm”, đổi mới triệt để, toàn diện cơ chế quản lý giáo dục, hỗ trợ về chính sách tài chính, học bổng, văn bản hóa bộ chuẩn chung về hệ thống đào tạo các chương trình cử nhân chính quy chất lượng cao cũng như tiếp tục hỗ trợ phát triển đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến” sang giai đoạn tiếp theo.
Từ khóa: Chương trình cử nhân chính quy chất lượng cao, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, chất lượng đào tạo, khung chương trình, giảng viên, sách và tài liệu học tập, cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ đào tạo, năng lực chuyên môn, năng lực thực tiễn, kỹ năng mềm,
Tra cứu bài báo