Thực trạng và giải pháp phát triển tinh thần doanh nhân của sinh viên học chương trình tiên tiến- chất lượng cao tại trường đại học Kinh tế quốc dân

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 22-29
Tóm tắt: Tinh thần doanh nhân và tinh thần sáng tạo có ảnh hưởng quan trọng đến việc phát triển kinh tế trong thời đại ngày nay. Tinh thần này cần được phát triển ngay từ lứa tuổi sinh viên. Bài viết phân tích các nguyên lý cơ bản của tinh thần doanh nhân nói chung, từ đó đánh giá quá trình phát triển tinh thần doanh nhân của sinh viên theo học chương trình tiên tiến tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Dựa trên các kết quả, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm rèn luyện, phát triển tinh thần doanh nhân của sinh viên.
Từ khóa: Doanh nhân; giải pháp phát triển tinh thần doanh nhân; sinh viên; tinh thần; tinh thần doanh nhân; yếu tố chi phối tinh thần doanh nhân
Tra cứu bài báo