Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 118-125
Tóm tắt: Bài viết đi sâu nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi tham gia mua sắm tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Áp dụng kỹ thuật phân tích nhân tố phát hiện đã xác định được 6 nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có 3 nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến sự hài lòng khách hàng, đó là tương tác với nhân viên, giá trị kinh tế và trưng bày quầy hàng. Kết quả nghiên cứu ngụ ý rằng các nhà quản lý siêu thị cần ưu tiên chú trọng cải thiện những yếu tố còn hạn chế của 3 nhân tố có ảnh hưởng mạnh nêu trên nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Từ khóa: Sự hài lòng của khách hàng về cửa hàng, chất lượng dịch vụ cửa hàng, khách hàng trung thành cửa hàng, cảm nhận về các thuộc tính cửa hàng
Tra cứu bài báo