Huy động vốn: Sự khác biệt giữa doanh nghiệp nữ làm chủ và doanh nghiệp nam làm chủ ở Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 56-62
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu tình hình huy động vốn của các DNNVV nói chung và so sánh thực trạng huy động vốn của hai nhóm doanh nghiệp: doanh nghiệp nam làm chủ và doanh nghiệp nữ làm chủ nói riêng thông qua khảo sát 449 doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy các DNNVV vẫn dựa nhiều nhất vào nguồn vốn nội bộ. Bài báo cũng đã chỉ rằng so với doanh nghiệp của các đồng nghiệp nam, các doanh nghiệp nữ làm chủ dựa nhiều vào nguồn vốn nội bộ hơn và tiếp cận ít hơn nguồn vốn truyền thống từ các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty tài chính. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra một số gợi ý cho các DNNVV nói chung, DNNVV nữ làm chủ nói riêng, cũng như các cơ quan ban ngành, tổ chức trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp này, đặc biệt là các doanh nghiệp nữ làm chủ cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn vốn bên ngoài, đặc biệt là nguồn vốn của các ngân hàng và các công ty tài chính.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Huy động vốn, Doanh nghiệp nam làm chủ, Doanh nghiệp nữ làm chủ
Tra cứu bài báo