Lòng tin và vai trò của lòng tin- Nghiên cứu tại các doanh nghiệp liên doanh quốc tế ở Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 90-98
Tóm tắt: Trên cơ sở tổng quan lý thuyết về lòng tin, bài viết đã xây dựng hai định đề về vai trò của lòng tin và các dạng lòng tin trong doanh nghiệp liên doanh quốc tế ở Việt Nam. Các định đề này được kiểm nghiệm qua bằng chứng thu thập được từ nghiên cứu đa tình huống trong đó 4 liên doanh được lựa chọn làm đối tượng cung cấp dữ liệu. Kết quả nghiên cứu hoàn toàn ủng hộ 2 định đề ban đầu. Cụ thể, lòng tin đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động của liên doanh, đặc biệt đối với những liên doanh có đối tác hai bên là công ty tư nhân. Lòng tin trong liên doanh được thể hiện dưới ba dạng: lòng tin dựa trên tính toán, lòng tin dựa trên hiểu biết và lòng tin dựa trên sự đồng cảm trong đó lòng tin dựa trên hiểu biết được đề cập nhiều nhất còn lòng tin dựa trên tính toán ít được đề cập nhất.
Từ khóa: Doanh nghiệp liên doanh quốc tế, Lòng tin, Nghiên cứu đa tình huống
Tra cứu bài báo