Môi trường kinh doanh và phát triển các doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 63-69
Tóm tắt: Môi trường kinh doanh của Việt Nam đang có nhiều biến động và khó khăn. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, năm 2012 Việt Nam vẫn là một nước có môi trường kinh doanh kém phát triển, xếp hạng 99 trong tổng số 185 quốc gia trên thế giới. Trong thực tế, cầu và sức mua thị trường giảm mạnh, hàng hóa tồn kho nhiều... các doanh nghiệp đang bị đẩy vào tình trạng rất bức bách: sản phẩm không tiêu thụ được, nợ xấu cao, thiếu vốn kinh doanh, thị phần giảm, hiệu quả thấp và thua lỗ, nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động và phá sản. Trên thị trường, vai trò và vị thế của các doanh nghiệp cũng thay đổi theo các xu hướng khác nhau. Đối lập với xu hướng tích tụ và tập trung của các doanh nghiệp nhà nước là xu hướng nhỏ hóa (nhất là về lao động) của rất nhiều doanh nghiệp tư nhân. Điều đó đang làm mất cân bằng về cơ cấu doanh nghiệp theo quy mô, gây ảnh hưởng xấu đến mục tiêu phát triển một thị trường ổn định và có hiệu quả cao của Việt Nam. Việc đưa ra những giải pháp quyết liệt để hỗ trợ thị trường, giải cứu doanh nghiệp và tạo điều kiện để phát triển thêm nhiều các doanh nghiệp có quy mô vừa (trung bình) là rất cần thiết đối với Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa, môi trường kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, tái cấu trúc.
Tra cứu bài báo