Nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Dũng

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 126-133
Tóm tắt: Bài viết đi sâu nghiên cứu động lực làm việc và các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH Việt Dũng. Kết quả phân tích nhân tố phát hiện đã xác định được 9 nhân tố có thể tác động đến động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH Việt Dũng. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có 6 nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến động lực làm việc của người lao động tại công ty TNHH Việt Dũng, đó là: Môi trường làm việc và chế độ phúc lợi, Sự gắn kết và sức mạnh bên trong của công ty, Sự phù hợp công việc và chính sách động viên, khen thưởng, Gắn bó với công ty, Hiểu rõ mục tiêu và giá trị của tổ chức, Đồng cảm chia sẻ với người lao động. Nghiên cứu cũng đề xuất 4 nhóm giải pháp để nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH Việt Dũng.
Từ khóa: Động lực làm việc, kết quả công việc, gắn bó với công ty
Tra cứu bài báo