Nâng cao lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kính xây dựng thuộc Bộ Xây dựng

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 70-76
Tóm tắt: Các doanh nghiệp sản xuất kính xây dựng thuộc Bộ Xây dựng gặp rất nhiều khó khăn do thị trường bất động sản đóng băng và phải cạnh tranh với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và kính nhập khẩu. Vì vậy, việc nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp này là một yêu cầu cấp bách. Bài viết đã đánh giá hiện trạng lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kính thuộc Bộ Xây dựng và sử dụng lý thuyết các nguồn lực và phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm tìm ra giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu đã làm rõ vai trò của nguồn lực vô hình là định hướng thị trường và định hướng học hỏi trong việc hình thành và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững của các doanh nghiệp sản xuất. Những giải pháp nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kính xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cũng được đề cập.
Từ khóa: Định hướng học tập, định hướng thị trường, lợi thế cạnh tranh, nguồn lực vô hình
Tra cứu bài báo