Sự ứng dụng các công cụ xúc tiến bán hàng đối với người tiêu dùng trong kinh doanh

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 109-117
Tóm tắt: Trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, cùng với sự đa dạng hóa sản phẩm, người tiêu dùng có rất nhiều lựa chọn. Hoạt động xúc tiến bán hàng – một cấu phần quan trọng trong truyền thông marketing nói riêng và trong marketing hỗn hợp nói chung, sẽ giúp cho các doanh nghiệp thu hút được khách hàng, tăng lượng mua tiếp, đẩy nhanh quá trình ra quyết định mua của họ. Một trong những quyết định quan trọng khi thực hiện hoạt động xúc tiến bán hàng là xác định các công cụ xúc tiến bán hàng. Các công cụ xúc tiến bán hàng ngày càng được sử dụng đa dạng hơn, linh hoạt hơn tùy theo mục đích trong từng giai đoạn kinh doanh. Bài viết này tập trung nghiên cứu các công cụ xúc tiến bán hàng dành cho người tiêu dùng tại Hà Nội. Số liệu thu thập được từ 70 doanh nghiệp cho thấy sự nhận thức của các doanh nghiệp về tầm quan trọng của hoạt động xúc tiến bán hàng, mức độ sử dụng các công cụ xúc tiến bán hàng và nghiên cứu cũng đã chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa mức độ sử dụng các công cụ xúc tiến bán hàng (tặng quà, quay số trúng thưởng, giảm giá, giảm giá theo số lượng) với hiệu quả của hoạt động xúc tiến bán hàng. Một số gợi ý với các doanh nghiệp cũng được nêu trong bài viết.
Từ khóa: Công cụ xúc tiến bán hàng, hiệu quả xúc tiến bán hàng, xúc tiến bán hàng
Tra cứu bài báo