Tác động của các dự án theo chương trình 135 II tới việc cải thiện chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Điện Biên

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 8 năm 2013, tr. 155-162
Tóm tắt: Sau 5 năm thực hiện (2006-2010), thông qua những dự án “hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng” và “hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân” chương trình 135 đã có những đóng góp tích cực trong việc cải thiện sinh kế và nâng cao mức sống cho người dân các vùng thụ hưởng dự án, trong đó có tỉnh Điện Biên. Bài nghiên cứu đánh giá một cách cụ thể những tác động này thông qua khung phân tích chất lượng cuộc sống để xem xét kết quả và hiệu quả của dự án trên địa bàn tỉnh và so sánh chúng với mục tiêu đề ra của chương trình. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị cho chương trình 135 giai đoạn III nhằm đạt được mục tiêu đưa tỉ lệ nghèo xuống dưới 35% và giảm nghèo bền vững của Việt Nam.
Từ khóa: Chương trình 135, chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững
Tra cứu bài báo